طالع‌بینی سال آذر

Aries Horoscope
سیاره حاکم بر برج قوس بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی مشتری است. هیچوقت دوست ندارید کانون توجه دیگران باشید. شما فردی بسیار ماجراجو و کاوشگر هستید و دوستانتان هر زمان که بخواهند شب خوبی داشته باشند یا بخواهند داستانی را تعریف کنند به شما پناه می آورند. یکی از ویژگی های بدی که دارید با طعنه حرف زدن است. این ویژگی شما خوبی های تان را از بین می برد. با دوستانتان صادق و شوخ طبع باشید.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play