طالع‌بینی سال آذر

Aries Horoscope
زن متولد آذر
1- او را مجبور نکنید شغل خود را رها کند.بگذارید در این مورد انتخاب با خودش باشد.
 
2- از زنهای دیگر دلربایی نکنید.
 
3- اگر او به زندگی فعال اجتماعی علاقه ندارد,از این نوع زندگی اجتناب کنید.
 
4- در مورد اینکه چگونه باید لباس بپوشد,موهایش را آرایش کند,خانه اش را مبله کند و سایر چیزهایی که او آنها را در قلمرو حوزه خودش می داند سختگیر نباشید.
 
مرد متولد آذر
1- اگر او دوست ندارد شما کار کند,اصراری نداشته باشید که بعد از ازدواج هم به شغلتان ادامه دهید.
 
2- دوستان نامطبوع خود را رها کنید زیرا این آمادگی در اوهست که شما را از روی دوستانتان قضاوت کند.
 
3- در مورد برنامه ریزی برای نامزدی,خانه و مسایل مشابه خواسته های او را در نظر بگیرید.
 
4- در مورد کارهایتان اقوام خود را دخالت ندهید و از غرولند و انتقاد اجتناب کنید.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play