طالع‌بینی سال آذر

Aries Horoscope
آذر با فروردین :(عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است
آذر با اردیبهشت :(متوسط ) جسور بی پروا نیازمند به آزادی و بدون تفاهم
آذر با خرداد:( بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک
آذر با تیر:( بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده
آذر با مرداد :(متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال
آذر با شهریور:(بد ) تنوع طلب خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند
آذر با مهر :( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیر می باشد
آذر با آبان :( متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد
آذر با آذر:( بسیار خوب ) پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی
آذر با دی :( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتن دار باشند
آذر با بهمن :( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند
آذر با اسفند :( متوسط ) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشد
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play