طالع‌بینی سال آبان

Aries Horoscope
زن متولد آبان
1- اگر او خودش اهل زخم زبان زدن و بدگمانی باشد سعی کنید شما اینطور نباشید.
 
2- از خود عدم شجاعت یا تمایل به عقب نشینی در مورد کار و کوشش نشان ندهید.
 
3- از افسردگی و بدخلقی اجتناب کنید.او اشخاص سرزنده را دوست دارد.
 
4- به نظر خسته و تنگ نظر نیایید زیرا او از دیدن هر نشانه ای از خست بخصوص در حضور دیگران خشمگین می شود.
 
مرد متولد آبان
1- از صرف مقدار زیادی توجه به او دریغ نورزید..
 
2- از موقعیتهای درگیر کننده با اقوام دوری کنید و از او انتظار نداشته باشید همیشه آماده پذیرفتن هر اجتماعی باشد.او بخصوص از مراسم رسمی خوشش نمی آید.
 
3- زیاده از حد حالت مطمئن و مثبت به خود نگیرید…بخصوص اصرار نکنید اوچیزهایی را مطالعه کند که دوست ندارد.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play