طالع‌بینی سال آبان

Aries Horoscope
آبان با فروردین :( بد ) آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا
آبان با اردیبهشت :( خوب ) آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاری
آبان با خرداد :(متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند
آبان با تیر :(متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند
آبان با مرداد :( متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران
آبان با شهریور :( متوسط ) جسور بی پروا سرشار از انرژی و بلند پرواز
آبان با مهر :( متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما میتوانند موفق باشند
آبان با آبان :( بد ) مستعد به خشمگین شدن و از کوره در رفتن در نتیجه پیوندی همراه با مشکلات
آبان با آذر :( متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد
آبان با دی :( بد ) هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند
آبان با بهمن :( بد ) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری
آبان با اسفند :(بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس کافی
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play