طالع‌بینی سال شهریور

Aries Horoscope
شهریور با فروردین :(بد ) یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب
شهریور با اردیبهشت :( خوب ) صفات مشترک خوب نظیر جوانمردی و نجابت
شهریور با خرداد :(متوسط ) یکی عاطفی و عاشق پیشهدیگری با نظم و برنامه مشخص
شهریور با تیر :( بسیار خوب ) در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان
شهریور با مرداد :( متوسط ) نسبتا لجباز و خودرای شاید با مشکل مواجه شوند
شهریور با شهریور :( بسیار خوب ) هر دو صمیمی و صادق و با محبت می باشند
شهریور با مهر :( خوب ) مشورت پذیر با منطق و در برطرف کردن مشکلات توانا
شهریور با آبان :( متوسط ) جسور و بی پروا . سرشار از انرژی و بلند پرواز
شهریور با آذر :( بد ) تنوع طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند
شهریور با دی :( خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت
شهریور با بهمن :( متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد
شهریور با اسفند طالع بینی ماه های ازدواج داماد و عروس خوب ) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شود
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play