طالع‌بینی سال مرداد

Aries Horoscope
زن متولد مرداد
1- از لباسهای او دوستانش، شخصیتش یا خانه اش انتقاد نکنید.
 
2- از بحثهای مذهبی و سئوالهای مربوط به خانواده اش خودداری کنید.
 
3- سعی نکنید بر او مسلط بشوید…مواظب باشید که عقاید خود,دوستان خود,ورزشهای مورد علاقه خود و ترجیحات خود را در مورد موضوعات مختلف,به او تحمیل نکنید.
 
4- با او دعوا و غرغر نکنید.از آنجایی که او از طفره رفتن عصبانی می شود همیشه با او صادق و راستگو باشید.
 
مرد متولد مرداد
1- سیگار نکشید، آدامس نجوید و در سایر عادات شخصی خود افراط نکنید(اگر حس می کنید که از این کارها خشمگین می شود).او در این موارد احساس خودش راروراست به شما خواهد گفت…
2- از پرگویی در مورد خودتان,شغلتان,دوستانتان و بخصوص مردانی که می شناسید خودداری کنید.او دوست دارد خودش در مرکز صحنه باشد.
 
3- به طور آشکار از مردها دلربایی نکنید و هرگز سعی نکنید حسادت او را عمدا تحریک کنید.
 
4- سلطه جویی او را بپذیرید و او را وادار نکنید به مکانهایی برود یا کارهایی بکند که هیچ اهمیتی به آنها نمی دهد.
 
5- او از اینکه در حضور جمع مورد بحث واقع شود و یا از او انتقاد بشود خوشش نمی آید.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play