طالع‌بینی سال مرداد

Aries Horoscope
مرداد با فروردین :( خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد
مرداد با اردیبهشت :( بسیار خوب ) مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدار
مرداد با خرداد :( بسیار خوب ) اجتماعی خونگرم همراه با سازگاری مثبت
مرداد با تیر :( خوب ) اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند موقعیت همدیگر را درک می کنند
مرداد با مرداد :( خوب ) صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود
مرداد با شهریور :( متوسط ) یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند
مرداد با مهر :( خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند
مرداد با آبان :(متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران
مرداد با آذر :( متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال
مرداد با دی طالع بینی ماه های ازدواج داماد و عروس متوسط ) به دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند
مرداد با بهمن :(خوب ) هر دو آرمانگرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود
مرداد با اسفند :( خوب )با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play