طالع‌بینی سال مرداد

Aries Horoscope
لنگ و لیف. سفید آب

مردادی‌ها خیلی عاشق پیشه‌ان. اگه پرسپولیسی باشن لیف و سفیدآب می‌دن و اگه استقلالی باشن لُنگ فقط لُنگ
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play