طالع‌بینی سال تیر

Aries Horoscope
زن متولد تیر
1- لاابالی و نامرتب نباشید و نسبت به سر و وضع و رفتارتان بی توجهی نشان ندهید.
 
2- از جر و بحث در مورد مسایل شخصی خودتان با او در انظار عموم خودداری کنید.
 
3- از ولخرجی اجتناب کنید زیرا او صرفه جویی و عقل معاش را تحسین می کند.
 
4- در حضور دیگران از انتقاد کردن از او خودداری کنید.
 
مرد متولد تیر
1- سعی نکنید بر او مسلط شوید.
 
2- از ولخرجی و اسراف و همینطور دخالت دادن اقوام در کارها دوری کنید.
 
3- در رفتار خود محافظه کار باشید,از آرایش زیاد و لباسهای عجیب و غریب بپرهیزید.
 
4- از برنامه ریزیهای کامل اجتماعی خودداری کنید,بگذارید او خودش برنامه ریزی کند.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play