طالع‌بینی سال تیر

Aries Horoscope
تیر با فروردین :(متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد
تیر با اردیبهشت :( بسیار خوب ) نقطه اشتراک فراوانی با یکدیگر دارند
تیر با خرداد :( متوسط ) یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی
تیر با تیر :( خوب ) علی رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می باشد
تیر با مرداد :( خوب ) خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفق
تیر با شهریوربسیار خوب) یکی مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگ
تیر با مهر :( بسیار خوب ) هر دو مهربان انسان دوست و توانمند
تیر با آبان :( متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می باشند
تیر با آذر :(بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده
تیر با دی :(خوب ) از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابراین پیوندی موفق میشود
تیر با بهمن :( متوسط ) ازدواج میتواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد
تیر با اسفند :( بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم کامل
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play