طالع‌بینی سال خرداد

Aries Horoscope
سیاره حاکم بر برج جوزا عطارد (سیاره ارتباطات) است. شما توانایی برقراری ارتباط با هر فردی را دارید و قادر هستید دوستان متفاوتی داشته باشید که هیچ شباهتی به هم ندارند. همیشه در دسترس هستید و دوستانتان برای گذراندن لحظات خوبشان به دنبال شما می گردند. خیلی زود بدخلق می شوید و هنگام دست پاچگی از کوره در می روید.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play