طالع‌بینی سال خرداد

Aries Horoscope
خرداد با فروردین :( بد ) افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم
خرداد با اردیبهشت :( متوسط ) تیزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان با هم سازگار نیستند
خرداد با خرداد :( خوب ) مشورت پذیر با استدلال توانا در برطرف کردن مشکلات
خرداد با تیر :( متوسط ) با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می توانند باعث ایجاد مشکلات شوند
خرداد با مرداد :( بسیار خوب ) زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک فراوان
خرداد با شهریور :( متوسط ) چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد
خرداد با مهر :( بسیار خوب ) خونسرد با سلیقه هنر دوست و بسیار با نشاط می باشند
خرداد با آبان :( متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر راتحمل کنند
خرداد با آذر :( بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک
خرداد با دی :( خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند
خرداد با بهمن :( بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر
خرداد با اسفند :( بد ) خیالباف رویا پرداز مرموز عدم تفاهم با همدیگر
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play