طالع‌بینی سال اردیبهشت

Aries Horoscope
شما مثل یک سنگ استوار، قابل اعتماد و وفادار هستید. همه می دانند که برای گفتن یک راز یا هنگام نیاز به کمک می توانند روی شما حساب کنند. متولدین این ماه افرادی سازمان یافته هستند و می توانند همراه و همسفر خوبی باشند. در این دنیای آشفته طبیعت آرام شما باعث می شود اطرافیان جذب تان شوند. یک اخطار برای متولدین برج ثور: یکی از خصلت های شما این است که احساس مالکیت روی دوستانتان دارید و اگر او دایره دوستی اش را بزرگ تر کند این احساس مالکیت در شما شدت می گیرد.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play