طالع‌بینی سال اردیبهشت

Aries Horoscope
اردیبهشت با فروردین :(متوسط ) ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن است
اردیبهشت با اردیبهشت :( متوسط ) نسبتا خودرای و لجباز هستند ممکن است مشکل پیش بیاید
اردیبهشت با خرداد :( متوسط ) تیزهوش کنجکاو و چندان با هم سازگار نیستند
اردیبهشت با تیر :( بسیار خوب ) خانواده دوست خونگرم پیوندی محکم و استوار
اردیبهشت با مرداد :( بسیار خوب ) عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش
اردیبهشت با شهریور :( خوب ) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل
اردیبهشت با مهر :( متوسط ) اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادت
اردیبهشت با آبان :( خوب ) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار
اردیبهشت با آذر :( متوسط ) جسور بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهم
اردیبهشت با دی :( بسیار خوب ) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا
اردیبهشت با بهمن :( بد ) کنجکاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یکدیگر
اردیبهشت با اسفند :( خوب ) اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play