طالع‌بینی سال اسفند

Aries Horoscope
زن متولد اسفند
1- مجبورش نکنید برای مدت زمان طولانی روی یک موضوع بخصوص تمرکز کند. او به آسانی از این وضع خسته می شود و تغییر را دوست می دارد.
 
2- در مورد مسایل مربوط به لباس پوشیدن و طرز رفتار خود بی دقتی نکنید و بر سر موضوعات بی اهمیت بااو دعوا نکنید.
 
3- مکالمه را به خود اختصاص ندهید.او دوست دارد آزادانه درباره خودش سخن بگوید.
 
4- از رفتار غیر عادی اجتناب کنید و به عقایدش در مورد پاکدامنی و تقوا بی احترامی نکنید و آنها را قدیمی تلقی ننمایید.
 
5- به علت زن بودنش او را محدود نکنید او قویا به تساوی بین زن و مرد اعتقاد دارد.
 
مرد متولد اسفند
1- سعی نکنید او را وادار کنید تملق بگوید او برای این کار خیلی صمیمی و بی ریاست.
 
2- از اینکه او را به شتاب کردن وادارید بپرهیزید بخصوص در امور مربوط به کسب و کار.
 
3- به یاد داشته باشید که توجهات کوچکی که به سایر زنان می کند هیچ اهمیتی ندارد و حسود نباشید.
 
4- در مورد اشتباهاتش بی صبر یا نا مهربان نباشید و او را به خاطر مسایل بی اهمیت و جزئی بر نیانگیزید.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play