طالع‌بینی سال بهمن

Aries Horoscope
زن متولد بهمن
1- در نقطه نظرهای خود سنتی و قدیمی نباشید.
2- در مورد لباس و سرو وضعش چیزی به او دیکته نکنید.
 
3- در میان جمع و در حضور دیگران با او مشاجره نکنید.
 
4- نزدیکان و اقوام خود رابه او تحمیل نکنید مگر اینکه خودش آمادگی پذیرفتن آنها را داشته باشد.بگذارید او دوستانش رابرای خود حفظ کند.
 
مرد متولد بهمن
1- از جر و بحث و دخالت در امور خصوصی او بپرهیزید.
 
2- خود را درگیر و مشغول اشخاص دیگر نکنید و در عین حال نسبت به تعلقات او حسادت نشان ندهید.
 
3- از گفته های مرموزی که او مکرر و فراوان به زبان می آورد رنجش به دل راه ندهید.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play