طالع‌بینی سال بهمن

Aries Horoscope
بهمن با فروردین :( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند
بهمن با اردیبهشت :( بد ) کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یکدیگر
بهمن با خرداد :( بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر
بهمن با تیر :( متوسط ) ازدواج می تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد
بهمن با مرداد :( خوب ) هردو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود
بهمن با شهریور :( متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد
بهمن با مهر :( بد ) پر جنب و جوش بیقرار تنوع طلب و سرکش
بهمن با آبان :( بد ) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری
بهمن با آذر :( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند
بهمن با دی :(متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی
بهمن با بهمن :( خوب ) پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف
بهمن با اسفند :(خوب) یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play