طالع‌بینی سال دی

Aries Horoscope
زن متولد دی
1- سعی نکنید او را وادار کنید دوستانش را کنار بگذارد و از هر نوع تظاهری به حسادت خودداری کنید.
 
2- درباره شخصیت و عادات خصوصی اش اشارات تحریک آمیز نکنید.
 
3- به او هجوم نبرید و خودداری یا توداری او را محترم بشمارید.
 
مرد متولد دی
1- سعی نکنید درباره مسایل پنهانی او کنجکاوی کنید.
 
2- اگر او کم حرف و خاموش راترجیح می دهد،کوشش نکنید فریبندگیهای اجتماعی را به او تحمیل کنید.
 
3- سعی نکنید او راتغییر بدهید.اگر نمی توانید او را همانطور که هست قبول داشته باشید اصولا از این رابطه صرف نظر کنید.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play