طالع‌بینی سال دی

Aries Horoscope
دی با فروردین :(بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند. مرموز و محافظه کار می باشند
دی با اردیبهشت :( بسیار خوب) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا
دی با خرداد :( خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند
دی با تیر :(خوب ) از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند
دی با مرداد :(متوسط ) به دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند
دی با شهریور :( خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت
دی با مهر :( متوسط ) نسبتا خودرای و بلند پرواز ممکن است با مشکل روبرو باشند
دی با آبان :( بد ) هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند
دی با آذر :( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتندار باشند
دی با دی :(متوسط ) خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آنها می شود
دی با بهمن :( متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی
دی با اسفند :( متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play