طالع‌بینی سال فروردین

Aries Horoscope
فروردین: درخت بلوط
صفت بارز این ماه شجاعت و نیرومندی است. شما خواستار آرامش هستید ولی خودتان شخص پرتحرکی هستید.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play