سمبل:
عنصر وجود:
شعار:
سنگ خوش یمن:
سیّاره:
فلّز وجود:
شخصیّت:
سازگاری:
رنگ محبوب:
درباره این ماه:
کارهای مورد علاقه:
سلامت:
عشق:
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
طبیعت:
رابطه:
زن این ماه:
مرد این ماه:

Available on the
App Store

Get it on
Google Play